NAZIV PROJEKTA:

„Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Petrinja“

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:

344.922.279,52 HRK

EU UDIO U SUFINANCIRANJU PROJEKTA:

244.894.803,91 HRK

TRAJANJE PROJEKTA:

2016. – 2019.

KORISNIK

POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 1

POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 2

PARTNER NA PROJEKTU

(KRATKI OPIS PROJEKTA)

„Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Petrinja“ veliki je višegodišnji projekt koji se provodi na površinom velikom području koje obuhvaća gradsko naselje Petrinja (cca 15.600 stanovnika) te prigradsko naselje Mošćenica (cca 2.500 stanovnika).

Na ovom su području vodoopskrbnim sustavom pokrivena 22 naselja grada Petrinje kroz tri podsustava, a priključenost na području s izgrađenom infrastrukturom iznosi 100 %. Kakvoća vode za piće u sustavu vodoopskrbe je zadovoljavajuća zahvaljujući tome što je tijekom 2015. godine u pogon pušten novi uređaj za kondicioniranje vode na postojećem vodocrpilištu čime je u potpunosti osigurana dostatna količina kvalitetne pitke vode iz vlastitih izvora. No, postojeći vodoopskrbni sustav je vrlo star (od 50 do 100 godina) i dotrajao, pa dolazi do velikih gubitaka (čak i preko 60 %), a učestala su pojava puknuća što dovodi do visokih troškova održavanja i zastoja u opskrbi vodom u pojedinim dijelovima sustava.

Postojeće stanje javne odvodnje je lošije u usporedbi s vodoopskrbom i nije na zadovoljavajućoj razini. Aglomeracija Petrinja pokrivena je sustavom javne odvodnje samo u središnjem naselju Petrinja s 56 % (prema podacima iz 2015.), ali uz visoku stopu priključenosti (89 %) jer je prema prikupljenim podacima na sustav odvodnje priključeno 9.064 stanovnika, tj. 3.151 priključka.

Naselje Mošćenica nema izgrađen sustav javne odvodnje. Otpadne vode s područja grada Petrinje, odnosno s područja aglomeracije Petrinja ispuštaju se izravno bez pročišćavanja u recipijent rijeku Kupu koja je osjetljivo područje. Uz to, javni sustav odvodnje zbog neplanskog razvoja, ratnih oštećenja i nedostatnih financijskih sredstava za kvalitetno održavanje pati od značajnih problema u hidrauličkom smislu prilikom pojave većih oborina.

Cjelovito rješenje sustava odvodnje i pročišćavanja te poboljšan sustav vodoopskrbe na području aglomeracije Petrinja omogućit će se kroz tri investicijske mjere:

 1. A) Investicijske mjere razvoja i poboljšanja sustava odvodnje:
 • Rekonstrukcije mješovitog sustava odvodnje prvenstveno zbog osiguravanja zaštite okoliša, odnosno sprječavanja istjecanja i/ili prelijevanja nedozvoljenih količina otpadnih voda. Planira se rekonstrukcija 5,3 km kolektora
 • Dogradnja mješovitog sustava odvodnje koji je za današnje prilike poddimenzioniran i kao takav u periodima većih oborina stvara probleme u odvodnji otpadnih voda. Planira se izgradnja 10,2 km kolektora gravitacijskih kolektora, 5 retencijskog bazena i 3 crpne stanice
 • Proširenje sustava odvodnje na područje rubnih dijelova aglomeracije izgradnjom razdjelnog sustava odvodnje. Planira se izgradnja 63,28 km gravitacijskih i tlačnih cjevovoda i 14 crpnih stanica
 • Planira se uvođenje nadzorno upravljačkog sustava (NUS) izgradnjom mjernih mjesta i uspostavom centralnog regulacijskog mjesta
 1. B) Investicijska mjera osiguranja pogona za pročišćavanje otpadnih voda
 • Planirana je izgradnja središnjeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 24.000 ekvivalent stanovnika kojim će se tretirati otpadne vode aglomeracije Petrinja trećim stupnjem pročišćavanja
 1. C) Investicijske mjera poboljšanja distribucijskog sustava vodoopskrbe
 • Planirana je rekonstrukcija 59 km vodoopskrbne mreže
 • Planirana je rekonstrukcija 2 glavne vodospreme (VS Zebinac 6.000 m3 i VS Popova šuma 1.000 m3)
 • Planira se uvođenje nadzorno upravljačkog sustav (NUS) izgradnjom mjernih mjesta i uspostavom centralnog regulacijskog mjesta

Predviđeno trajanje projekta pokriva razdoblje od 2016. do 2019. Provedba ovog velikog infrastrukturnog projekta započela je 7. srpnja 2016. kada je održana svečanost potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te Ugovora o sufinanciranju. Dovršenjem projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Petrinja“ postići će se poboljšanje sustava odvodnje, kvalitetno pročišćavanje otpadnih voda, bolja i sigurnija vodoopskrba uz smanjenje gubitaka u vodoopskrbnom sustavu te povećanje priključenosti na sustav javne odvodnje.

Projekt je ukupne procijenjene vrijednosti od gotovo 345 milijuna kuna (bez PDV-a) kojeg Europska unija sufinancira sa 71 %, odnosno s gotovo 245 milijuna kuna. Preostalih 100 milijuna kuna sufinanciraju Hrvatske vode i Ministarstvo poljoprivrede (s po 43,34 % svaki) te komunalno poduzeće Privreda d.o.o. s 13,32 %.

(CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI)

Osnovni cilj projekta je zaštita zdravstvenog stanja i poboljšanje uvjeta života stanovnika na području aglomeracije Petrinja te zaštita okoliša, a važno je napomenuti i kako će područje aglomeracije nakon projekta biti u skladu sa zahtjevima postavljenim vodnokomunalnim direktivama (Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i Direktivom o kakvoći voda namijenjenih za ljudsku potrošnju).

Realizacijom projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Petrinja“ ostvarit će se optimalna rješenja za dobavu i isporuku dovoljnih količina pitke vode odgovarajuće kakvoće te će se uspostaviti sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

 1. A) Vodoopskrba
 • Osiguranje dovoljnih količina kvalitetne pitke vode za vodoopskrbu u 2018. g. za 19.896 priključenih stanovnika, tj. za ukupan broj od 21.046 priključenih stanovnika na VP Petrinja i izbjegavanje pogoršanja kvalitete pitke vode u javnom sustavu vodoopskrbe
 • Rekonstruiran stari i nefunkcionalni dio postojećeg javnog sustava vodoopskrbe, sigurno funkcioniranje sustava vodoopskrbe te očuvanje vodnog blaga u smislu optimalnog korištenja
 • Očekivano smanjenje gubitaka sa 63 % (2015. g.) na cca. 30 % (2018. g.) te dobra opskrba kvalitetnom pitkom vodom stanovništva u cilju osiguranja dovoljnih količina vode
 1. B) Javna odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
 • Rekonstrukcijom dijelova postojećeg mješovitog sustava odvodnje (cjevovoda i retencijsko-preljevnih građevina) spriječiti će se onečišćenje tla i voda
 • Proširenje/dogradnja javnog sustava odvodnje izgradnjom razdjelnog sustava odvodnje na prigradska naselja u kojima je opravdana izgradnja s ciljem da se u 2018. g. dostigne ukupan broj od 17.931 priključenih stanovnika, uz pokrivenost aglomeracije od 94 % i priključenost od 90 %
 • Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 24.000 ES za pročišćavanje otpadnih voda javnog sustava odvodnje i prikupljene septičke vode s dijelova aglomeracije na kojima nije isplativa gradnja javnog sustava odvodnje
 • Smanjenje izravnog ispuštanja neobrađenih otpadnih voda u površinske vode te pročišćavanje otpadnih voda u skladu s hrvatskim i europskim propisima uspostavom centralnog regulacijskog mjesta